Fruseca
Procés

 

El procés industrial que seguirem per l'esclofollament de l'ametlla és mitjançant la maquinària mecànica més moderna existent en el mercat.

L'ametlla amb closca es trenca mitjançant l'utilització de màquines partidores, es classifica mitjançant distribuídores per mides de gra, es separa el gra de la closca per cribratge i posterior ventat, mitjançant les anomenades separadores, composades per garbells de diferents mides i ciclons d'aire.
El gra que encara porta closca barrejada, és enviat a màquines electròniques per a la seva separació òptica, quedant lliures de matèries estranyes o closques.
El gra obtingut és emmagatzemat en sitges especials assecadores d'aire calent per obtenir la humitat adequada. Una vegada secs, aquest gra passa per cintes transportadores, a un nou control ocular per personal especialitzat. Durant aquesta fase s'elimina definitivament qualsevol impuresa o closca.
La closca, ja neta de gra, s'envia al magatzem de closques d'ametlles per a la seva comercialització com a subproducte. Finalment l'ametlla és sotmesa a diferents controls de qualitat, es procedeix a l'envasa't de big-bags, sacs o caixes, i és emmagatzemada en càmeres frigorífiques per mantenir-les en perfectes condicions i oferir al consumidor un producte de qualitat.

Galeria Galeria Galeria Galeria